Хто ми

" Всеукраїнський оперативний виборчий комітет"

є добровільним об’єднанням громадян на основі єдності їх інтересів з метою спільної реалізації своїх прав і свобод, що діє на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, верховенства права, законності та гласності, виборності органів, зміни їх складу, прозорості, публічності та відкритості.

Що ми робимо

проекти 2020 року

Даний веб-додаток, дає можливість спрогнозувати депутатський склад, заданої ради, відповідно до соціологічних досліджень. 

Веб-додаток ІТТА — аномалія, покликаний на відображення відхилень під час голосування, що потенційно можуть бути проявами порушення під час голосування.

Наші партнери

1.1. Громадська організація «Всеукраїнський Оперативний Виборчий Комітет» (далі за текстом – «Комітет») є добровільним об’єднанням громадян на основі єдності їх інтересів з метою спільної реалізації своїх прав і свобод.

Комітет є неприбутковою громадською організацією, створеною для спільної діяльності громадян, які мають активну громадянську позицію, з метою захисту своїх спільних інтересів та реалізації статутних завдань.

1.2. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3.Комітет діє на принципах добровільності, вільного волевиявлення, рівноправності членів, самоврядності, верховенства права, законності та гласності, виборності органів, зміни їх складу, прозорості, публічності та відкритості.

 Комітет  вільний у виборі напрямів своєї діяльності згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

1.4. Комітет  співпрацює з іншими громадськими об’єднаннями, з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, фізичними особами, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, профспілками, суб’єктами  підприємницької діяльності, засобами масової інформації з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.5. Діяльність Комітету  поширюється на територію України та інші держави, в рамках чинного законодавства.

1.6. Повна назва організації українською мовою:

Громадська організація «Всеукраїнський Оперативний Виборчий Комітет».

– російською мовою:

Общественная организация «Всеукраинский Оперативный Избирательный Комитет»

– англійською мовою:

Non-Governmental organization «All-Ukrainian Operative Election Committee».

 

Скорочена назва організації українською мовою:

 ГО «Всеукраїнський Оперативний Виборчий Комітет».  

– російською мовою:

ОО «Всеукраинский Оперативный Избирательный Комитет»

– англійською мовою:

NGO «All-Ukrainian Operative Election Committee» 

1.7. Комітет є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має майно, самостійний баланс, рахунки, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки якої затверджує Правління Комітету, та інші необхідні реквізити. Символіка реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.8. Місцезнаходження (юридична адреса) громадської організації та її керівних органів: 07442, Київська обл. Броварський р-н, смт. В. Димерка, вул. Поштова, буд. 7

 

  1. Мета та завдання.

2.1. Метою діяльності Комітету є сприяння:

– реалізації прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних;

– стратегічному розвитку політико-правової системи України;

– вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз з усіх галузей права та проведення політологічних і соціологічних досліджень;

– створенню наукових, правових, організаційних, економічних умов для розвитку законодавства України, проведенню в Україні правової реформи і її складових: парламентської, адміністративної, судової та реформи місцевого самоврядування;

– створенню різноманітних інтелектуальних ініціатив, соціально культурних, соціально політичних, дослідницьких, інформаційних та освітніх програм, спрямованих на розвиток в Україні засад громадянського суспільства.

2.2. Для досягнення своєї мети Комітет ставить перед собою наступні завдання:

– сприяння покращенню рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку;

— аналіз на основі спостереження, моніторингу за ходом виборчого процесу та діяльності партій в міжвиборчий період;

– сприяння здійсненню економічних, правових та політичних реформ для створення в Україні стабільної політичної системи та ефективної економіки;
– сприяння проведенню в Україні справедливої та ефективної соціальної політики;
– участь у процесі прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються захисту прав і свобод громадян України;

– сприяння організації ефективної системи громадського контролю для попередження, виявлення та викорінення корупції, казнокрадства, свавілля та непрофесіоналізму в державному управлінні;

– сприяння захисту прав місцевого самоврядування;

– розробка та розповсюдження різноманітних аналітичних та інформаційних матеріалів, експертних оцінок тощо, як на замовлення органів державної влади, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, так і за власною ініціативою;

– сприяння в розробці та прийнятті нормативно-законодавчої бази в сфері прав людини, виборчого законодавства, громадських організацій, інформаційного простору та інтелектуальної діяльності, необхідних для розвитку громадянського суспільства в Україні;

– підготовка друкованих та аудіо-візуальних матеріалів, що роз’яснюють права і свободи людини та громадянина в Україні, політичну систему та структуру влади в державі, сприяють формуванню адекватного та конструктивного уявлення про політичну систему України, та їх широка популяризація серед населення;

– проведення досліджень з питань виборчого законодавства та виборчих кампаній, роз’яснення виборцям їх прав та можливостей при проведенні виборів та обранні депутатів різних рівнів;

– забезпечення участі  своїх членів у виборчому процесі шляхом спостереження за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента, вибори народних депутатів, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів;

— аудит, моніторинг, спостереження загальноукраїнських, місцевих виборів, міських, селищних, сільських голів та виборів в інших країнах що не суперечить чинному законодавству;

– формування іміджу кандидатів на виборні посади  та їх підготовка до участі у передвиборних кампаніях через організацію та проведення консультацій, лекцій, конференцій, семінарів, симпозіумів, стажувань;

– сприяння підвищенню рівня правової допомоги, що надається громадянам, підприємствам, установам, організаціям, політичним партіям та іноземним фізичним і юридичним особам;

– сприяння захисту прав та інтересів своїх членів, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;

– сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

– сприяння реалізації конституційних прав шляхом внесення до органів державної влади пропозицій про поліпшення їх діяльності, оскарження дій посадових осіб органів державної влади;

– сприяння забезпеченню можливостей своїх членів впливати на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

– розробка та подання на розгляд органів державної влади пропозицій щодо проведення в Україні  реформи виборчого законодавства та реформи місцевого самоврядування;

– організація широкого експертного і громадського обговорення законодавчих ініціатив, які висуваються політичними силами та органами державної влади;

– вироблення і винесення на громадське обговорення власних законодавчих ініціатив;

– здійснення стратегічного прогнозування розвитку законодавства, підготовка проектів планів законодавчих робіт;

– сприяння долученню громадськості до законотворчості шляхом проведення громадських слухань з окремих суспільно-значущих законодавчих пропозицій, лобіювання розгляду парламентом цих пропозицій;

– збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку України, зокрема, напрямів та перспектив демократизації різних сфер життя;

– сприяння виданню аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників  з правових питань;

– сприяння організації теле та радіопрограм, інтернет-ресурсів з метою розповсюдження інформації щодо роботи Комітету та діяльності її членів;

– сприяння налагодженню зв’язків між фахівцями, науковцями та практиками України та інших держав з метою обміну досвідом у захисті прав та інтересів людини та держави;

– сприяння розвитку та розширенню культурних зв’язків з урядовими та з неурядовими організаціями;

– сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів і прав своїх членів, незалежних експертів та громадських об’єднань, що займаються питанням демократизації суспільства;

– сприяння підвищенню освітнього та професійного рівня, наукової діяльності своїх членів;

– сприяння підвищенню міжнародного авторитету України.

2.3. Для виконання поставлених завдань Комітет має право в установленому законодавством порядку:

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;

– створювати відокремлені підрозділи, необхідні для виконання статутної мети;

– представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;

– брати участь у громадській діяльності, проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації тощо);

– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;

– одержувати у встановленому законом порядку публічну інформацію від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших розпорядників публічної інформації, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

– вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

– брати участь у виборчому процесі шляхом реєстрації офіційних спостерігачів;

– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету;

– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;

– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

– брати участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, публічних дискусій, круглих столів і семинарів, організовувати виставки, презентації та інші заходи;

– володіти, користуватися і розпоряджатися своїми коштами та іншим майном, займатися господарською діяльністю, яка не суперечить законодавству України і відповідає статутним цілям;

– отримувати фінансування за рахунок вступних та членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, грантів, спонсорської допомоги;

– бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;

– укладати з іншими громадськими об’єднаннями, політичними партіями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;

– здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України;

2.4. Комітет також здійснює інші дії, не заборонені законом, та вживає інші заходи, що не суперечать чинному законодавству України. 

 

 

  1. Члени організації. Права та обов’язки членів.

Набуття та припинення членства.

3.1. Членство в Комітеті є добровільним.

3.2. Членами Комітету можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, мають  необхідну для виконання статутних завдань освіту та практичний досвід, дотримуються та виконують положення цього Статуту, беруть участь у діяльності Комітету, виконують рішення керівних органів Інституту.

3.3. Прийом у члени Комітету здійснюється на підставі особистої письмової заяви за рішенням Правління Комітету.

3.4. Членство в організації є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів Комітету.

3.5. Положення про Реєстр членів Комітету затверджується Правлінням Комітету.

3.6. Правління Комітету має право відмовити у прийнятті особи в члени Комітету.

3.7. Членство в Комітету припиняється:

– за власним бажанням на підставі письмової заяви;

– у випадках порушення вимог цього Статуту;

– у разі визнання члена Комітету недієздатним або обмежено дієздатним;

– у разі вчинення дій, які компрометують Комітет чи завдали матеріальну або моральну шкоду;

3.8. Члену Комітету, який припинив своє членство за власним бажанням у разі його письмового звернення, повертається майно, передане ним у користування чи в найм (оренду) на підставі відповідного договору. Якщо майно повністю втратило свої якісні характеристики, воно може бути повернуте власнику без компенсаційних доплат, у тому числі і амортизаційних. Якщо майно втратило свою якісну характеристику частково, воно повертається в частині, що не втратило свою якісну характеристику за тих самих умов, якщо інше не передбачено окремою угодою між Комітету та власником майна.

3.9.Члени Комітету мають право:

– обирати та бути обраним до складу керівних органів;

– одержувати необхідну інформацію про діяльність Комітету, її керівних органів та вносити пропозиції щодо її вдосконалення;

– вносити пропозиції щодо діяльності Комітету на розгляд Загальних Зборів і Правління;
– приймати участь у вирішенні питань діяльності Комітету на Загальних Зборах або у складі її керівних органів;

– звертатися до керівних органів Комітету щодо захисту своїх інтересів;
– користуватись в межах Комітету всіма видами допомоги безкоштовно;
–  вільно виходити з членів Комітету.

3.10. Член Комітету зобов’язаний:

– виконувати вимоги цього Статуту, рішення керівних органів Комітету;

– брати активну участь у досягненні мети Комітету та сприяти виконанню його статутних завдань;

– пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Комітету;

– не вчиняти дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Комітету;

– сприяти підвищенню авторитету і престижу Комітету, ефективності його діяльності;

– виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом. 

 

  1. 4. Керівні органи Комітету.

4.1. Керівними органами Комітету є:

– Загальні Збори членів Комітету,

– Правління Комітету,

– Голова Комітету,

– Ревізійна комісія Комітету.                

           

 

 

  1. Загальні Збори Комітету.

5.1. Вищим керівним органом Комітету є Загальні Збори членів Комітету (далі за текстом – Загальні Збори).

5.2. Загальні Збори скликаються на підставі рішення Правління Комітету за необхідності, але не рідше одного разу на два роки. Час, місце проведення та порядок денний Загальних Зборів встановлюються Правлінням Комітету.

 5.3. Позачергові Загальні Збори можуть скликатися на вимогу не менш ніж половини членів Правління Комітету, Голови Комітету чи на вимогу не менше ніж 2/3 членів Комітету.

5.4. Загальні Збори є правомочними за умови присутності на ньому не менше двох третин членів Комітету.

5.5. Рішення Загальних Зборів  вважаються прийнятими, якщо за них подано 2/3 голосів присутніх на них  членів.

5.6. На Загальних Зборах ведеться протокол. Протокол Загальних Зборів підписується Головуючим та секретарем. Головує на Загальних Зборах Голова Комітету або, за його відсутності, заступник Голови.

5.7. Загальні Збори  компетентні вирішувати будь-які питання, пов’язані з діяльністю Комітету.

5.8. До виключної компетенції Загальних Зборів належать питання щодо:

– затвердження Статуту Комітету, внесення до нього змін і доповнень;

– обрання та звільнення з займаних посад Голови його заступника, членів Правління та членів Ревізійної комісії;

– визначення основних напрямів діяльності Комітету;

– заслуховування обговорення та затвердження фінансових звітів, звітів Голови, Правління та Ревізійної комісії;

– прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Комітету, створення ліквідаційної комісії або доручення керівному органу Комітету здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Комітету як юридичної особи, а також прийняття рішення щодо використання коштів та майна Комітету після його ліквідації відповідно до цього Статуту;

– розгляд та прийняття остаточного рішення за повторними скаргами членів Комітету на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Комітету;

– вжиття заходів відновлення порушених прав членів Комітету.

 

  1. Правління Комітету.

6.1. Правління Комітету є постійно діючим керівним органом Комітету в період між черговими засіданнями Загальних Зборів.

6.2. Правління Комітету обирається на Загальних Зборах терміном на три роки у складі не менш ніж трьох членів.

6.3. За посадою до складу Правління входить Голова Комітету, який одночасно очолює Правління, та його заступник.

6.4. Засідання Правління скликаються за необхідності Головою Комітету або на вимогу 2/3 членів Правління. На засіданнях Правління головує Голова Комітету.

        6.5. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. Кожен член Правління має один ухвальний голос. За поділу голосів навпіл вирішальним є голос Голови Правління.

6.6. Правління повноважне вирішувати усі питання, що виникають у діяльності Комітету, за виключенням віднесених до виключної компетенції Загальних Зборів.

6.7. Рішення Правління оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.

6.8. До виключної компетенції Правління Комітету відносяться:

– організація виконання рішень Загальних Зборів;

– забезпечення підготовки та проведення засідань Загальних Зборів;

– визначення місця, часу, строків проведення і проекту порядку денного чергового засідання Загальних Зборів;

– керування поточною діяльністю Комітету;

– визначення конкретних завдань і форм діяльності Комітету згідно зі Статутом та рішеннями Загальних Зборів;

– внесення на затвердження Загальних Зборів пропозицій по змінам і доповненням до цього Статуту;

– затвердження символіки та визначення порядку її використання і зберігання;

– затвердження зразків бланків, штампів, печаток;

– прийняття рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств), а також тимчасових творчих колективів для здійснення статутної діяльності;

– затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;

– затвердження розміру вступних і поточних членських внесків членів Комітету та порядок і строки їх внесення;

– прийняття рішення про створення і припинення відокремлених підрозділів Комітету;

– прийняття Положення про відокремлені підрозділи Комітету;

– прийняття рішення щодо вступу Комітету у спільний проект з іншими особами;

– заснування та ліквідація засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;

– ведення інформаційної політики;

– створення комісій, секцій та інших робочих органів Правління Комітету, до роботи яких можуть бути залучені члени Комітету, а також незалежні експерти (спеціалісти);

– розробка та планування заходів, внесення змін до плану заходів;

– встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;

– здійснення функції щодо управління (володіння та користування) коштами та іншим майном  Комітету; визначення порядку і повноважень щодо володіння та користування коштами та іншим майном створеними Комітету юридичними особами (товариствами, підприємствами) та тимчасовими творчими колективами;

– прийняття рішення щодо відкриття та закриття розрахункових та інших рахунків;

– визначення основних напрямків залучення та використання майна і коштів Комітету в період між черговими Загальними Зборами;

– здійснення залучення коштів задля забезпечення діяльності Комітету;

– внесення на затвердження Загальних Зборів  звітів, у тому числі про залучення й використання коштів і майна Комітету;

– прийняття рішення про проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Комітету;

– розгляд заяв про вступ та припинення членства в Комітету;

– ведення Реєстру членів Комітету;

– розгляд повторних скарг членів Комітету на рішення, дію або бездіяльність керівних органів Комітету, у задоволенні яких відмовлено Головою Комітету;

– виконання інших повноважень, делегованих йому Загальними Зборами.

 

  1. Голова Комітету

7.1. Голова Комітету обирається на посаду за рішенням Загальних Зборів із числа членів та засновників строком на три роки, з правом повторного переобрання, та підзвітний тільки Загальним Зборам. Голова Комітету звільняється з посади за рішенням Загальних Зборів.

        7.2. Загальні Збори мають право достроково припинити повноваження Голови  Комітету на підставі:

        – письмової заяви;

        – вступу на державну або іншу публічну службу;

7.3. Голова Комітету очолює Правління Комітету.

7.4. Голова Комітету має сукупність невід’ємних прав та обов’язків, а саме:

– офіційно представляє Комітету, без довіренності є законним представником Комітету, Правління Комітету у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх організаційно-правових форм та громадськими об’єднаннями, укладає угоди від їх імені;

– здійснює особисте поточне керівництво діяльністю Комітету;

– без довіреності представляє Комітету у вищих державних органах України та інших країн, судах всіх рівнів та спеціалізації, державних та недержавних установах, громадських об’єднаннях, перед всіма третіми особами, подає необхідні заяви, скарги, клопотання тощо;

– пропонує Загальним Зборам кандидатуру на обрання заступника Голови Комітету, членів Правління Комітету, інших посадових осіб, визначених цим Статутом;

– організовує підготовку засідань Загальних Зборів, головує на них;

 –скликає засідання Правління Комітету та головує на них;

– здійснює загальне керівництво роботою комісій, інших виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Комітету;

 –визначає компетенцію посадових осіб Комітету, затверджує структуру та штатний розклад виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Комітету, посадові інструкції працівників;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів Комітету;

– у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження; надає обов’язкові для виконання розпорядження будь-якій посадовій особі, органу та працівнику Комітету та контролює їх виконання;

– розглядає скарги членів Комітету, інших фізичних та юридичних осіб на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Комітету та їх посадових осіб; приймає за ними рішення;

– робить заяви від імені Комітету;

– підписує рахунки, банківські документи, заяви, офіційні листи, декларації, має право підпису фінансових та будь-яких документів Комітету;

– укладає від імені Комітету угоди, контракти, договори, здійснює інші правочини, видає довіреності, відкриває рахунки у банківських установах;

– видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов’язкові для всіх членів Комітету;

– забезпечує виконання рішень Загальних Зборів, Правління Комітету;

– організовує реалізацію планів і програм Комітету;

– організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності Комітету;

– може делегувати частину своїх повноважень заступнику Голови Комітету;

– розробляє та подає на засідання Правління Комітету проект порядку денного Загальних Зборів;

– перелік обов’язків та повноважень Голови Комітету не є вичерпним.

7.5. У разі відсутності або неможливості виконання своїх обов’язків Головою Комітету, його права і обов’язки реалізуються заступником Голови, а у випадку неможливості виконання останнім своїх повноважень, його права та обов’язки виконує один з членів Правління Комітету.

7.6. Заступник Голови Комітету обирається та звільняється Загальними Зборами. Термін повноважень заступника Голови Комітету становить три роки з правом переобрання.

7.7. Заступник Голови Комітету керує роботою Комітету згідно з розподілом обов’язків, затверджених Головою Комітету, та відповідно до його доручень.

 

  1. Ревізійна комісія Комітету.

8.1.З метою сприяння реалізації програм, здійснення контролю за фінансовою діяльністю Загальними Зборами із числа членів Комітету обирається Ревізійна комісія Комітету строком на три роки у складі не менше трьох членів, які обирають голову та секретаря. Ревізійна комісія підзвітна лише Загальним Зборам.

8.2. До складу Ревізійної комісії  не може входити Голова Комітету.

8.3. Ревізійна комісія Комітету:

– здійснює контроль за дотриманням порядку обліку надходження та витрат коштів Комітетом;

– контролює фінансово-господарську діяльність Комітету;

– звітує перед Загальними Зборами про свою діяльність;

– вносить пропозиції іншим керівним органам Комітету відповідно до своїх повноважень.

8.4. Ревізійна комісія Комітету самостійно приймає рішення й організовує свою роботу. Засідання Ревізійної комісії Комітету проводяться за необхідністю, але не менш як два рази на рік і скликаються Головою Ревізійної комісії або за ініціативою не менш як двох членів Ревізійної комісії Комітету.

 

 

  1. 9. Кошти та майно Комітету.

9.1. У відповідності з метою та завданнями своєї діяльності Комітету має право укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і обов’язки, виступати позивачем та відповідачем в судах.

9.2. Комітет може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах,  нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності.

9.3. Комітет має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству щодо неприбуткових організацій та цьому Статуту. Кошти і майно Комітету використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для членів Комітету.

9.4. Комітет не має права забезпечувати позики або кредити членами керівних органів Комітету.

9.5. Комітету відкриває рахунки в установах банків у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.6. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язаннями Комітету, а Комітет у свою чергу не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

9.7. Комітет не відповідає за зобов’язаннями його членів, а члени Комітету не відповідають за зобов’язаннями Комітету.

 

 

 

9.8. Комітет  для виконання своєї статутної мети  має право набувати, володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке:

– передане Комітету його членами або державою;

– набуте як членські внески;

–пасивні доходи;

– отримане у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань громадянами, підприємствами, установами, організаціями та спонсорами;

– придбано за рахунок власних коштів;

 –тимчасово надано у користування (крім розпорядження);

– міжнародна допомога, гранти;

–дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

– набуте як благодійна, гуманітарна та технічна допомога.

9.9. Всі доходи (прибутки) Комітету  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.10. Комітет  самостійно розпоряджається своїми майном та коштами.

9.11. Основними напрямками використання коштів є:

– забезпечення виконання статутних завдань Комітету;

– оплата праці штатних працівників Комітету і фахівців, які залучаються для виконання роботи за відповідними угодами, та відрахування на соціальні заходи;

– видатки на утримання Комітету;

– інші видатки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

9.12. Комітет веде бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність; сплачують до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону; ведуть архів, а також несуть інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

9.13. Комітету  має право одержувати відповідно до закону фінансову допомогу за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів.

9.14. Правління Комітету не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до чинного законодавства України. 

 

  1. 10. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Комітету.

10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться Загальними Зборами за пропозицією Правління Комітету або членів Комітету.

10.2. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. 11. Припинення діяльності Комітету.

11.1. Припинення діяльності Комітету здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Комітету у випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.2. Рішення про саморозпуск Комітету приймається Загальними Зборами. Одночасно Загальні Збори створюють Ліквідаційну комісію або доручають Правлінню Комітету здійснювати повноваження Ліквідаційної комісії для проведення припинення Комітету як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Комітету після його ліквідації відповідно до цього Статуту.

11.2.1.  Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Комітету, працівників Комітету (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Комітету та інших пов’язаних з ними осіб;

 

11.3. У разі саморозпуску Комітету, всі активи (майно та кошти) організації, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи. 11.4. Реорганізація Комітету здійснюється шляхом приєднання Комітету до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів про припинення діяльності з приєднанням до іншого громадського об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.5. Вступ Комітету до складу громадської спілки не є реорганізацією Комітету і не має наслідком припинення його діяльності.

11.6. У разі реорганізації Комітету майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

11.7. Припинення діяльності Комітету має наслідком припинення його як юридичної особи в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.8. Комітету є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Замовити послугу